دلنوشته

دلنوشته های خودم و دیگران

داررم از تو حرف می زنم

 

 

دارم از تــو حــرف می زنــم


امــــا روحــت هم از نوشــــته هــایم خبــر نــدارد


ایــــرادی نــــدارد یــاد تــو


به نوشتــــه هــایم رنــگ می دهــد


شــایــد دیگــری بخــــواند و آرام گیــــرد ذهــــن پریشــــانش…

 

 

[ پنجشنبه پنجم تیر 1393 ] [ 19:35 ] [ خانم خاص ] [ ]

یا تو جر زدی !

 

 

من چشمهایـــم را بستم و تو قایــم شدی ..


من هنـــوز روزها را می شــمارم!..


و تـــو پیدا نمیشوی !..


یا من بازی را بلــد نیستم !


یا تو جر زدی !

 

[ پنجشنبه پنجم تیر 1393 ] [ 19:32 ] [ خانم خاص ] [ ]

گــنـاه تــــو رفــتـن نـیستـــــ ...!

 

گــنـاه تــــو رفــتـن نـیستـــــ ...!


گـــنـاه تــــو ایــن اسـتــــ ؛


کــــه حــــرفـهـــایـتــــ ... ،


بــوی مـــانــدن مــــی داد... !

[ پنجشنبه پنجم تیر 1393 ] [ 19:29 ] [ خانم خاص ] [ ]

درد هایم

 

 

 

نوشته هایـــم را میخــوانی و میگویی چه زیبـــا . . .

راستی . . . دردهـــای 

آدمهـــا زیبــــایی دارد ؟؟؟

 

 

[ پنجشنبه پنجم تیر 1393 ] [ 19:28 ] [ خانم خاص ] [ ]

لبهایت

 

 

لبهـــــایت را بیـــــاور


بوســـــه نمیخواهـــــم


فقط میخواهـــــم ...


اسمـــــم را از رویشـــــان پاكـــــــــ كنـــــم!

 

 

 

[ پنجشنبه پنجم تیر 1393 ] [ 19:28 ] [ خانم خاص ] [ ]

برایت می نویسم

 

 

 

هنــــــوز برایت مینویســــــم . . .


درست شــبیه کودکی نابینــــــا . . .


که هــــــر روز برای ماهیِ قرمــــــز ِ مُرده اش غذا میریــــــزد . . 

 

 

[ پنجشنبه پنجم تیر 1393 ] [ 19:27 ] [ خانم خاص ] [ ]

غمگین ترین جای خاطره

غمگین تــــــرین جــــــای خاطــــــره اونجائیه که  

    
                          کــــــم کــــــم احســـــــــاس میکنی 

                
                                       چــــهرش هم داره از یــــــادت میــــــره ...

 

[ پنجشنبه پنجم تیر 1393 ] [ 19:25 ] [ خانم خاص ] [ ]

دیوانه کننده ترین حس دنیا

 

 

 

گــــــاهی اوقــــــات حسرتِ تکــــــرارِ یک لحظه                         دیــــــوانه کننده ترین حس دنیــــــاست…

 

[ پنجشنبه پنجم تیر 1393 ] [ 19:24 ] [ خانم خاص ] [ ]

دیوانه کننده ترین حس دنیا

 

 

 

گــــــاهی اوقــــــات حسرتِ تکــــــرارِ یک لحظه                         دیــــــوانه کننده ترین حس دنیــــــاست…

 

[ پنجشنبه پنجم تیر 1393 ] [ 19:24 ] [ خانم خاص ] [ ]

دست هایت را به من بده

 

 

 

 

عاشق هوس هــــــای عاشقانه با تــــــوام

دست هــــــایت را به من بــــــده

به جهنم که مــــــرا به جهنــــــم میبرند بخــــــاطر عشق بــــــازی با تــــــو!!!!

 

 

[ پنجشنبه پنجم تیر 1393 ] [ 19:22 ] [ خانم خاص ] [ ]